Đề xuất mới về hình thức xử lý kỷ luật với công chức

26/02/2020 22:14

Cán bộ, công chức vi phạm các quy định của Luật Cán bộ, công chức sẽ bị xử lý kỷ luật. Việc áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm.

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm mục đích quy định chi tiết, đầy đủ các nội dung được giao trong Luật số 52/2019/QH14, bảo đảm tiến độ, chất lượng, có hiệu lực thi hành cùng với hiệu lực thi hành của Luật vào ngày 1/7/2020.

Ngoài ra, bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp luật; khả thi, phù hợp với thực tiễn; kế thừa quy định còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, thu gọn đầu mối các văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Các hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật gồm 3 mục, 12 Điều (từ Điều 7 đến Điều 19) quy định về: các hành vi bị xử lý kỷ luật; các hình thức kỷ luật đối với công chức; áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với công chức; áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với công chức; áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức; áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức; áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý; áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý; các hình thức kỷ luật đối với viên chức; áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức; áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với viên chức; áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với viên chức quản lý; áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức.

Về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật gồm 2 mục, 7 Điều (từ Điều 20 đến Điều 26) quy định về: thẩm quyền xử lý kỷ luật; thông báo xử lý kỷ luật; tổ chức họp kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật; hội đồng kỷ luật; thành phần Hội đồng kỷ luật; tổ chức họp Hội đồng kỷ luật; quyết định kỷ luật.

Về quy định khác liên quan đến kỷ luật gồm 4 Điều (từ điều 27 đến Điều 30) quy định về: các quy định liên quan khi xem xét xử lý kỷ luật; các quy định liên quan đến việc thi hành quyết định kỷ luật; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác và tạm đình chỉ chức vụ; khiếu nại.

Đề xuất mới về hình thức xử lý kỷ luật với công chức. (Ảnh minh họa)

Hình thức xử lý kỷ luật với công chức

Theo Điều 8 dự thảo Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm thì công chức phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau:

Khiển trách

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm pháp luật lần đầu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ.

Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng.

Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 3 đến dưới 5 ngày làm việc trong một tháng.

Sử dụng tài sản công trái pháp luật.

Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện.

Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Vi phạm quy định tại khoản 3, 4 Điều 4 Nghị định này nhưng chưa đến mức nghiêm trọng.

Cảnh cáo

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện.

Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để vụ lợi.

Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền.

Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, dự thi nâng ngạch công chức.

Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc trong một tháng.

Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức đang công tác.

Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về: phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

Đã bị xử lý kỷ luật khiển trách về các hành vi quy định tại điều 9 mà tái phạm.

Hạ bậc lương

Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi.

Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức mà không thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng các quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, và khoản 5 Điều 10 nhưng chưa đến mức độ buộc thôi việc hoặc đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo về các hành vi quy định tại điều 10 mà tái phạm.

Giáng chức

Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về: phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.

Cách chức

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Việc áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức giữ các chức danh tư pháp được thực hiện theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Buộc thôi việc

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

Bị phạt tù mà không được hưởng án treo.

Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 3 lần liên tiếp.

Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Hoàng Mai

Nhiều chính sách mới có lợi cho công chức, viên chức hiệu lực từ 1/7 Nhiều chính sách mới có lợi cho công chức, viên chức hiệu lực từ 1/7

Từ ngày 1/7, một số chính sách mới có lợi cho người lao động được áp dụng chính thức. Trong đó, chế độ về tiền lương, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)… được người...

Hoàng Mai
Bạn đang đọc bài viết "Đề xuất mới về hình thức xử lý kỷ luật với công chức" tại chuyên mục THỜI SỰ.

Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư: thukypnn@gmail.com - Hotline : 0916.336.788.